روغن آسانسور

محلول شستشوی ریل آسانسور

Home  >>  محلول شستشوی ریل آسانسور

تهیه شده از مواد پایه نفت سفید جهت تمیزی ریل و از بین بردن گل ریل ایجاد شده توسط روغن های غیر مجاز استفاده شده در سرویس آسانسور که از روغن های تصفیه شده تهیه می شوند
همانطور که همه می دانند این روغن ها در محیط اسیدی تصفیه میشوند و دارای میزان زیاد اسید میباشند که علاوه تشکیل گل ریل باعث خورده شدن ریل و لنت کفشک آسانسور میشوند